UAB "VARITECHA" buvo ?kurta 1994 met? bir�elio 25 d.

Nuo pat veiklos prad�ios UAB „Varitecha" u�siima laiv? techniniu apr?pinimu.

Bendrov? s?kmingai bendradarbiauja su �inomomis Vokietijos, Norvegijos, Anglijos kompanijomis - kokybišk? da�?, valikli?,  laiv? varikli? atsargini? detali?,  duj? ?rangos gamintojais. Tarp j? pamin?tinos JOTUN PAINTS, UNITOR, PBS TURBO firmos.

2004 metais UAB "Varitecha" tapo Lietuvos j?ros ir transporto verslo nominacij? "Anatolijus-2004" laureate. Nepriklausomos komisijos nuomone, aukšt? ?vertinim? nominacijoje "Met? tiek?jas" bendrov? peln? u� patikimum?. Tai savyb?, kuri? ypa? vertina verslo partneriai ir kuri pritraukia klientus.

 

 Veiklos apib?dinimas
Laiv? techninis tiekimas ir konsultacijos:
Varikli?, laiv? mechanizm? ir j? atsargini? dali? pardavimas.
Prekyba JOTUN firmos (Norvegija) da�ais. Konsultuojame da�ymo, pavirši? paruošimo prieš da�ym? klausimais. Atliekame da�ymo darb? prie�i?r?.
Prekyba UNITOR firmos (Norvegija) plovikliais, valikliais, suvirinimo ?ranga ir priedais, kuro priedais, kuro ir vandens priemaiš? laboratorijomis ir kt.
Prekyba IMO �enklais, atsargin?mis dalimis.